OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace návštěvníkům webových stránek společnosti THERMACUT, k.s.

Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti THERMACUT, k.s., která se zabývá výrobou a prodejem systémů a dílů pro tepelné řezání a svařování.

Společnost THERMACUT, k.s. plní vysoký standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek a tato Informace podává přehled zásad pro případné zpracování a ochranu jejich údajů.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti THERMACUT, k.s., která se zabývá výrobou a prodejem systémů a dílů pro tepelné řezání a svařování.

Společnost THERMACUT, k.s. plní vysoký standard ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek a tato Informace podává přehled zásad pro případné zpracování a ochranu jejich údajů.

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“);
 • adaptačních právních předpisů České republiky, jakož i z
 • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy tyto postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme novým právním úpravám a změnám.

THERMACUT, k.s. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů (dále jen také „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost THERMACUT, k.s., se sídlem Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 63 715, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26299, jako správce, je obchodní společností, která se zabývá výrobou a prodejem systémů a dílů pro tepelné řezání a svařování.

Společnost THERMACUT, k.s. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost THERMACUT, k.s. v souvislosti se svou podnikatelskou činností provozuje a využívá ke své prezentaci a propagaci webové stránky.

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba aktivně zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat.

Ve vztahu k návštěvníkům webových stránek tak obecně máme k dispozici pouze technické údaje, jako jsou informace o IP adrese (internetový protokol), typu prohlížeče, poskytovateli internetu (IPS), datu/času, odkazujících/výstupních stránkách, počtu kliknutí k analýze trendů apod., které nejsou spojeny s žádnými informacemi, jež by identifikovaly konkrétní osobu.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb, a to ať již v postavení odběratele, tak i dodavatele.

V takových případech se obvykle jedná o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla/ bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce.

Subjekty údajů a jejich práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti THERMACUT, k.s. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).
Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

 

Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti THERMACUT, k.s. a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně,
tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.

Zásady použití souborů cookies (Cookie Policy)

Společnost THERMACUT, k.s. používá na všech svých webových stránkách (dále jen „naše webová/é stránka/y“) tzv. cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení uživatelů (návštěvníků) našich webových stránek. Tyto soubory ukládají informace o jejich využívání a přitom nám umožňují vytvořit předpoklady pro jejich optimální fungování a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s Vámi. Podle informací, které získáme pomocí cookies, nelze však přímo identifikovat konkrétní osobu, pouze koncové zařízení. Mezi těmito informacemi a údaji jsou zejména Vaše IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, koncovém zařízení (např. mobil), nastavení jazyka stránky a také informace o Vašem chování na webové stránce (např. které části navštívíte).

Typy cookies

Naše společnost přitom využívá na svých webových stránkách následující cookies, pokud cookies lišta neuvádí jinak:

 • Nezbytné (technické) cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webu; Tyto cookies používáme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění správné funkčností webové stránky.
 • Preferenční cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval základní volby a informace, které mění jeho chování či vzhled, např. nastavení preferovaného jazyka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty.
 • Statistické (analytické) cookies nám pomáhají zlepšovat výkonnost, vzhled, strukturu a obsah webu. Díky nim můžeme sledovat návštěvnost stránek, chování návštěvníků na stránce a využívání různých funkcí. Získané informace nejsou vázány přímo na konkrétního návštěvníka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty.
 • Marketingové cookies, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení, a to jak na našem webu, tak i napříč jinými webovými stránkami. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu uděleného pomocí cookie lišty.
Cookies lze také rozlišovat podle doby, po kterou jsou uloženy ve Vašem prohlížeči, a to na:
 • krátkodobé (session) cookies – tyto se ukládají pouze po dobu relace, tedy spuštění Vašeho prohlížeče
 • dlouhodobé (persistent) cookies – zůstávají uloženy ve Vaše prohlížeči i po skončení relace, pomáhají tak identifikovat Vaše zařízení (nikoli Vás jako konkrétní osobu) při opětovném spuštění prohlížeče
Cookies také můžeme rozlišovat následovně:
 • Cookie první strany (first party cookies) – jde o cookies, která běží na doméně naší webové stránky.
 • Cookie třetí strany (third party cookies) – jde o cookies, které jsou spojeny s doménami odlišnými od domény naší webové stránky. Třetí strana přitom používá tuto cookie na různých doménách a může tak informace o sledovaných webech uživatele využívat např. pro cílení reklamy Informace o tom, jak náš web používáte, takto sdílíme se třetími stranami – svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Seznam jednotlivých domén a partnerů (poskytovatelů) najdete v tabulce níže.
Podrobné informace k jednotlivým námi používanými cookies naleznete na cookie liště naší webové stránky.

Souhlas s použitím cookies

Cookies si můžete nastavit pomocí úvodního cookie banneru (lišty), a to udělit souhlas se všemi cookies, nastavit souhlas jen pro některé typy nebo všechny cookies s výjimkou nezbytných technických cookies odmítnout. Po kliknutí na jednotlivý typ cookies dostanete informace o jednotlivých cookies a můžete si nastavit souhlas i jen pro některé z nich nebo pro jednotlivou doménu třetí strany (partnera).

Svoje rozhodnutí můžete kdykoliv změnit opětovným vyvoláním cookie lišty pomocí označeného cookies políčka na naší webové stránce. U technických cookies není možné udělit souhlas či je odmítnout, neboť jsou pro fungování naší stránky nezbytné. Ostatní cookies nemůžeme po 01.01.2022 do Vaše zařízení ukládat bez Vašeho souhlasu.

Nastavení/výmaz cookies pomocí prohlížeče

Další možností, jak nastavit či zcela odmítnout použití cookies je prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče, který můžete využít i pro pravidelné odstraňování cookies. Upozorňujeme ale, že pokud nepovolíte cookies vůbec nebo zakážete použití pouze některých typů, nemusí naše webová stránka zcela správně. Níže uvádíme návody pro ty nejpoužívanější:

Chrome | Firefox | Internet Explorer | Android

Vaše práva a další informace o zpracování osobních údajů

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností a také Vašich práv jako subjektu těchto údajů naleznete v našich Zásadách o zpracování osobních údajů (Privacy Policy) uveřejněných také na našich webových stránkách.

Podrobnější informace o jednotlivých cookies poskytneme na vyžádání na marketing@thermacut.cz

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů anebo uplatnění Vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: THERMACUT, k.s., Kontaktní místo pro osobní údaje, Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště;
 • elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: gdpr@thermacut.cz;
 • telefonicky na tel. čísle: +420 572 420 495.

Aktualizováno březen 2022